Hurtig søgning

eller

Anvisninger for emballering

Normale varer (ikke farligt gods)

Pak om muligt produktet ind i den originale emballage. Hvis dette ikke er muligt, beder vi dig om at pakke produktet ind i en anden passende kasse. Sørg for, at produktet ikke kan flytte sig frem og tilbage inde i kassen. Fastgør de allerede udskrevne transportdokumenter (f.eks. returseddel) på ydersiden af den valgte transportkasse, så de er lette at læse.

Bemærk!

Vedlæg altid en kopi af købsbeviset, når du returnerer produkter. Bemærk, at du ikke kan gøre garantien gældende, hvis du ikke sender købsbeviset med returvaren.


Farligt gods og lithium-ion-produkter

Generelt

Som afsender og ansvarlig for emballeringen har du ansvaret for en korrekte deklarering af farligt gods og mærkning af disse på pakken. Hvis fragtbetingelserne i henhold til gældende regler om farligt gods ikke overholdes (f.eks. som følge af fejlagtig eller manglende mærkning), kan du som afsender og ansvarlig for emballeringen blive stillet direkte til ansvar for dette. Du kan også, hvis du – selv om forsendelse er udtrykkeligt udelukket – sender defekte eller beskadigede batterier, og der opstår en skade (f.eks. brand, ulykke), komme til at hæfte for skaden. Læs derfor følgende bestemmelser:

Som farligt gods opfattes alle produkter, som indeholder brandfarlige, tryksatte, ætsende, miljøskadelige eller på anden vis farlige kemikalier. Da transportrisikoen ved disse produkter er højere end ved andre, må disse produkter kun transporteres erhvervsmæssigt under bestemte forudsætninger. I den forbindelse er et farligt produkt underlagt den europæiske konvention om international transport af farligt gods på landevej (ADR). Derfor skal du ved returnering af varer til iSC GmbH i henhold til loven opfylde betingelserne i ADR og den tyske bekendtgørelse om transport af farligt gods (GGVSE) og træffe bestemte foranstaltninger i den forbindelse.

I det følgende finder du anvisninger vedrørende returnering af produkter med lithium-ion-batterier.


Hvad skal man være opmærksom på ved emballering af produkter med lithium-ion-batterier?

Anvend om muligt den originale emballage til at returnere produktet i Hvis den originale emballage er beskadiget, bedes du bruge en ny karton. Sørg især for, at emballagen er robust og stabil, og at produktet ikke kan bevæge sig frem og tilbage inde i den . Den indvendige indpakning skal omsluttet batterierne helt. Ligeledes skal du sikre dig, at produktet ikke kan tændes utilsigtet under transporten, og at batterierne er sikret mod kortslutning. Brug helst fyldmaterialet fra den originale leverance til at udfylde eventuelle lufthuller.

Hvis det ikke er muligt at returnere produktet, finder du anvisninger vedrørende bortskaffelse af batterier her.


Hvad skal man være opmærksom på i forhold til pakkemærkaten?

Bemærk!

Der skal anbringes et billede på pakken, som angiver pakkens indhold. Billedet skal være mindst 120 mm bredt og være i farve (udskriv billedet i originalstørrelse).

  • Hvis du kun vil returnere akkuen/batteriet, skal du mærke pakken  ”Lithium-ion 3480”.
  • Hvis du vil returnere et produkt med akku/batteri (indbygget i produktet eller vedlagt), skal du mærke pakken  ”Lithium-ion 3481”.

Beskadiget farligt gods

Bemærk: Beskadigede lithium-ion-batterier må ikke sendes. Sådanne batterier skal du af sikkerhedsmæssige grunde bortskaffe på den kommunale genbrugsstation. Tag i så fald det beskadigede batteri ud af produktet. Send derefter produktet til bage til iSC GmbH uden batteriet. Hvis det ikke er muligt at fjerne det beskadigede batteri, skal produktet bortskaffes på den kommunale genbrugsstation. Du bedes informere vores kundeservice om bortskaffelsen af batteriet eller produktet med batteriet. I så fald forbeholder iSC GmbH sig retten til kræve dokumentation for bortskaffelsen af produktet. Af den årsag bedes du sørge for at få en passende dokumentation fra den kommunale genbrugsstation.Benzindrevne produkter

Af hensyn til en sikker/problemfri transport af produktet beder vi dig om følgende:

Generel fremgangsmåde:

  • Før du emballerer produktet, skal du fjerne alt tilbehør, som du eventuelt har monteret på produktet på et senere tidspunkt, da dette tilbehør alt efter reparationens karakter eller i tilfælde af en produktombytning ii henhold til garantien ikke kan returneres til dig.
  • Fjern alle væsker (f.eks. olie, benzin, vand) fra produktet for at udelukke en eventuel lækage under transporten.
  • Emballér produktet. Anvend om muligt den originale emballage til dette eller en anden passende karton. Sørg for, at produktet ikke kan flytte sig frem og tilbage inde i kassen.
  • Luk kartonen fast og sikkert.
Udført Se indkøbskurv

Varen blev lagt i indkøbskurven

Fejl

Der er opstået en fejl